Lekarske prehliadky pre preukaz sposobilosti maeky

Multilan Active

Sexuológ - prvý incident vo svojej kancelárii je zvyèajne vystavený stresujúcemu udalosti, ale odlo¾i» názory o náv¹teve, ktoré majú tragické dôsledky. Veµa ¾ien, ktoré strácajú poruchy sexuálneho ¾ivota, sú v procese, keï ich odporúèa lekár, ktorý èasto odkladá prítomnos» u¾ mnoho rokov. Toto nie je rozumné rie¹enie, preto¾e nielen¾e problém nevyrie¹i, ale navy¹e mô¾e spôsobi» eskaláciu dysfunkcie. V oblasti sexuológie sa preto dostávajú v¹etky aspekty spojené s sexualitou èloveka vo fyzickom priemysle, ale predmetná oblas» sa dotýka aj otázok µudskej psychiky a emocionality. Sexológovia v populárnom meste (napríklad v Krakove sú k dispozícii prakticky z ruky, v¹etko, èo musíte urobi», je hµadanie jazyka vo vyhµadávaèi. Sexuálne dysfunkcie, námietky voèi vlastnej orientácii alebo fyzickej identity alebo boje súvisiace s jej súhlasom na strane sociálneho prostredia sú najèastej¹ie starosti pacientov, ktoré predpisujú sexuológovi. Nepohodlie spojené s komplikáciami osobného ¾ivota má diametrálny nápad na normálnu existenciu, tak¾e nesmieme podceòova» príznaky, ktoré nás ru¹ia.

Napriek v¹adeprítomnosti sexu v médiách sa skupina µudí stále hanbí otvorene hovori» o problémoch spojených so samostatnou sexualitou. Z tohto dôvodu mnohí µudia mlèky reagujú na zaèiatku mnohých klamov, skreslení, stereotypov a mylných predstáv o sexe a sexualite. Stretnutie s sexológa preto predstavuje príle¾itos» èeli» najsilnej¹ím problémom a umo¾òuje ich inovatívne rie¹enie. Bez ohµadu na dôle¾itú ¹pecializáciu daného sexuologa (alebo toho istého psychiatra, gynekológa alebo internistu pred iniciaènou náv¹tevou musíte psychologicky ukonèi» podrobný rozhovor. Jeho smer je najviac úplné pochopenie ¹pecialistu o problémoch, ktoré sa nás týkajú, berúc do úvahy niektoré biologické, lekárske, psychologické a sociálne aspekty. Spoµahlivý sexológ by mal klás» otázky o zdravotnom stave, psychickom blaho, minulosti a dôle¾itých dôverných vz»ahoch, sexuálnej orientácii a rodovej identifikácii, sexuálnom vývoji, hµadaní témy pohlavia a aktuálneho výskumu v poslednej my¹lienke.

Mali by ste si uvedomi», ¾e ako pacient ste povinní oèakáva» od sexuológa sledova» svoje sexuálne práva, ktorý sa oèakáva z pohµadu lekára: pochopenie, súcit nakladanie s osobnými kultúry, nestrannos» výhµadu, preberacie hlavami a sexuálnej identity, re¹pektova» medze intimity psychomotorické a udeli» vám k dispozícii informácie. Pokraèovanie diagnózy po rozhovore sexuológa bude spochybòova» somatický vykonané odborníkom na príbuzné vedy (tj. V úspech ¾enského gynekológa alebo urológa pre mu¾ov, aj keï je mo¾né cez psychologického vy¹etrenia, vhodné doplni» dotazník alebo test. Seksuolog mô¾e tie¾ navrhnú» smerova» k tomu biochemickej a hormonálne krvi, meranie glukózy a cholesterolu, alebo estrogénu alebo progesterónu a testosterónu. Musíme da» vedomý toho, ¾e sexuálnej tú¾by dr¾a» do skupiny fyziologických potrieb a ich spokojnos» je jedna z väzobných prvkov vhodné ¾ivotu zmysel.