Lekari a pokladoa kedy

Rok 2015 priniesol zmeny pre lekárov vykonávajúcich ekonomickú kampaò. Od 1. marca minulého roka boli v ka¾dej kabinete k dispozícii registraèné pokladnice pre elzab mini e. Lekári, ktorí poèítajú s pacientmi, boli povinní zaznamena» v¹etky príjmy pomocou tohto zariadenia. Napriek protestom zdravotníckych kruhov bola v ¾alobe zahrnutá vyhlá¹ka ministra v pamäti pokladníc.

Tvrdilo sa, ¾e domáce náv¹tevy by boli veµmi vysoké a lekári v dôchodku by sa uvoµnili z pokraèovania svojej èinnosti kvôli »a¾kostiam s manipuláciou s registraènou pokladòou. Tvrdenia boli nesprávne. Predajcovia pokladní sú schopní poèíta» s malými, mobilnými zariadeniami, ako aj veµkými pre stravovanie a obchod. Rovnako nie je dôle¾ité prija» tvrdenie, ¾e pokladnica je »a¾ká. Príkladom mô¾u by» len lekárske slu¾by. Lekár, ktorý poskytuje záchranné slu¾by, postaèuje, aby sa programované 2 alebo 3 pozície pou¾ili v pokladni. Ïal¹ím cieµom je vytlaèi» dennú a mesaènú správu. Okrem toho sa raz za dva roky vy¾aduje kontrola pokladnice autorizovaným servisným technikom.

Podµa platného zákona ministra financií boli nielen lekárske úrady povinné zavies» registraèné pokladne. Pre ïal¹ie profesionálne èasti, ktoré majú tieto pokrmy u¾ od minulého roka, nie je ¾iadny dôvod na vý¹ku obratu, ktorý okrem iného zahàòa:- právnici,- úètovníci,- automobilová mechanika,- kaderníctvo,- kozmetièky.

Súèasná platnos» nariadenia uplynie 31. decembra 2016. S najväè¹ou pravdepodobnos»ou v roku 2017 v¹etci podnikatelia predávajú a ponúkajú slu¾by jednotlivcomnepou¾ívajte firmu. Ako myslí ministerstvo financií, je to skutoèný recept na vypoèutie so ¹edým priestorom v obchode a slu¾bách.

Vzniká otázka, t. J. V nasledujúcich rokoch bude mo¾né získa» viac s pomocou na nákup hotovosti. V súèasnosti pokrýva 700 zlotých. Je mo¾né ju prevzia» od ka¾dej ¾eny, ktorá in¹talovala registraènú pokladòu v názve a správne o tom informovala daòový úrad. Daòový úrad má k dispozícii 30 dní na preskúmanie ¾iadosti o vrátenie 700 PLN. Alebo budete môc» vyu¾i» túto úµavu v nasledujúcich rokoch, vysvetlíte, ako ministerstvo uverejní nové nariadenie.