Kvalita a bezpeenos potravin

Veµa faktorov má predstavu o fungovaní vá¹ho systému, vrátane toho, èo sa k nemu dostaneme, navy¹e v ktorých stránkach a akým spôsobom èasový úver. Ak na chvíµu umiestnime pílu do píly, v ktorej je èasto vyrobená z dreveného prachu, je pravdepodobné, ¾e by sa mohla vybuchnú» o noc neskôr, aby sme sa zbavili prachu a prachu zabudnutých dovnútra.

Ak v¹ak pracujeme v takýchto podmienkach bez systému ochrany a ventilácie dlh¹iu dobu, neoèakávame dobré výsledky výskumu pri be¾nej kontrole u lekára. Sú schopní preukáza» rôzne alergické reakcie a reakcie z pohµadu dýchacieho systému, ktoré nebudú µahko vylieèené, najmä ak sa podmienky ich èinnosti nezmenia.

Je na zamestnávateµovi, aby nám poskytol suché, èisté a vysoké pracovné miesto, ak to samozrejme neumo¾òujú príle¾itosti. Dnes, aby sme sa zbavili zneèistenia vo vzduchu, staèí nain¹talova» systém odpra¹ovania, ktorý nevedomky filtruje tuhé èastice suché zo vzduchu a chráni ich pred vstupom do blízkeho systému. Mali by ste v¾dy bra» spoloènosti, ktoré poskytujú odpra¹ovanie za podozrivo nízke ceny. Dôle¾ité je predstavi» spoloèné odpra¹ovacie systémy s poradenstvom Atex (odpra¹ovacie systémy v atex, preto¾e sa bránime proti kontrole sanepidu alebo in¹pekcii práce v poslednej rade. Ka¾dé zariadenie, ktoré budujeme v priamom výrobnom podniku, musí by» jednoznaèné so správnymi predpismi, ktoré stanovujú, ¾e takýto systém dodr¾iava cieµ. Autorizovaná spoloènos» zhroma¾ïuje profesionálne odpra¹ovacie systémy, ktoré spåòajú v¹etky po¾iadavky týkajúce sa kvality, bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci. Spoloènos» okrem toho preberá odbornú radu v oblasti výberu systému odpra¹ovania, jeho montá¾e a servisu. Je dôle¾ité vybra» správneho dodávateµa pre in¹taláciu systému èistenia vzduchu. Vïaka tomu budeme kupova» zariadenia, ktoré pre nás budú efektívne, zároveò ekonomicky a efektívne.