Kuchynsky robot s miskou

Svet je ¹iroký rôznych typov, s druhými charakteristikami, zruènos»ami alebo povedomím, a do znaènej miery sa vïaka tomu v¹etko prekrýva a my sa nechávame hra» v súèasnom, komplikovanom stroji, ktorý existuje.

Predstavte si, aké inteligentné a analytické sú ako Einstein. Hoci by sa uskutoènili mimoriadne zaujímavé diskusie, zákony bytia vesmíru by boli rýchlo stráviteµné, ale mo¾no by v¹etci èoskoro hladovali k smrti. ®iaµ, tam by boli pekári, dojári a obchodníci.

Takáto rôznorodos» hostí je povinná a umo¾ní ka¾dému nájs» si vlastnú aktivitu na tejto planéte. Rovnako ako ka¾dý nemô¾e ¾i» svetovo preslávený ¹portovec, v skutoènosti nie v¹etko, èo je podnikateµ, ktorý zakladá svoje vlastné podnikanie tie¾ neru¹í niè zlého v modernej dobe. Niektorí µudia majú rad na hazard, niektorí majú vá¹eò pre obchod, a nemali by ste deli» hostí na vhodnej¹ích a ni¾¹ích kvôli stresu, ktorý dávajú.

V¹etko sa prekrývalo a ¾iadna hlava neexistovala, keï tam boli µudia, zdanlivo triviálne aktivity. Pozrime sa napríklad na riaditeµa spoloènosti. Nepou¾íval energiu v dopoludòaj¹ích hodinách po konzumácii kávy a jedol raòajky, ak predtým nezhromadil kávové zrná, nepestoval sliepky, nevyrobil výrobky, nedal ich do obchodu a nepredával ich. Neexistoval vo forme efektívneho prevádzkovania podniku, ak hos» neuµahèil jeho vznik vynájdením programu na riadenie spoloènosti alebo systému riadenia µudských zdrojov. Po dni veµkých výziev by nemal pokoj, keby tesár nepracoval drevo za úèelom vybudovania pohodlnej postele.

Je to veµmi dobre známy príklad, ale dobre sa prezentuje, keï¾e ka¾dý z nás je závislý od originálu, ale aj extrémne nebezpeèná taktická nespokojnos» ostatných ¾ien kvôli svojmu sociálnemu postaveniu. A mali by ste ma», ¾e bohatstvo sa vyvíja a v¹etko sa mô¾e zmeni». Preto by si µudia mali navzájom dáva» veµký vplyv.