Kolenie rad

Povinnos» ma» registraènú pokladòu zahàòa e¹te viac µudí, ktorí vykonávajú iné èinnosti. Ka¾dý rok je z tejto povinnosti oslobodené menej µudí. Typy pokladníc sú trochu. Ak chcete vybra» tie najzaujímavej¹ie pre danú prácu, stojí za to pochopi», ako sa navzájom lí¹ia. V pokladniciach sa odporúèa:

1. Jednorazové pokladne - tvoria najväè¹iu skupinu pokladní. Sú to najjednoduch¹ie, najobµúbenej¹ie v obchodných pokladniciach, ktorých funkènos» závisí. Ich hodnota je pomerne nízka cena a relatívne jednoduchá slu¾ba. Pre vybrané modely je mo¾né pripoji» externé zariadenie, napr. Poèítaè. Zdá sa v¹ak, ¾e zriedka sa zdá by» spôsobené po¹kodením ¹pecializovaného softvéru, ktorý je videný na námestí, pre niektoré príklady takýchto pokladníc.

2. Prenosná pokladòa - Tak¾e mobilná pokladòa. Jeho malá veµkos» ho dokonale hodí aj do ¾enskej kabelky. Ich pomerne nízka hmotnos» umo¾òuje µahké naòho odkazova» na druhom mieste. Takéto pokladne sú veµa odolnej batérie, tak¾e mô¾u vyrába» mnoho hodín bez pripojenia na elektrickú energiu. Jedineèné technické charakteristiky robia mobilnú pokladòu dobre v teréne aj na pozadí s malou vyu¾iteµnou plochou. Najèastej¹ím príkladom z aktuálneho segmentu je mobilný mobilný telefón eu.

3. Poèítaèové registraèné pokladnice - Najmodernej¹í typ registraèných pokladníc. Sú viazanie poèítaèa na fi¹kálnu tlaèiareò. Tlaèiareò nebude fungova» správne bez pripojenia k poèítaèu. Len pre neho je iný model pokladnice. Na chôdzu je potrebné nain¹talova» ¹peciálny poèítaèový softvér. Napriek týmto po¾iadavkám vytvára veµa mo¾ností, je veµmi funkèný u µudí takýchto pokladní. Mô¾u by» pripojené k externým zariadeniam. Vytvára najväè¹í komfort slu¾ieb a zhroma¾ïuje sa znaène v dlh¹ích zariadeniach, kde je obrat veµmi intenzívny. Správy zaznamenané v poèítaèi sú presnej¹ie ne¾ v be¾ných pokladniciach.

4. Systémové pokladne - Mô¾u pracova» v rozvodnej sieti s prenosným poèítaèom a mno¾stvom ïal¹ích pokladníc, a tak sa dobre stretávajú vo veµkých obchodných predajniach. Sú správne s nasledujúcimi nástrojmi, napr. S èítaèkou èiarového kódu alebo stupnicou. Takéto rie¹enie urýchµuje slu¾bu èloveka a priná¹a väè¹í komfort obsluhy.