Kni nica poeitaeovych programov

Skvelý dizajn pre správne meno je len èas» úspechu. Druhá polovica udr¾iava v¹etky oficiálne zále¾itosti, správnu segregáciu, organizuje texty v kancelárii, aby som ich mohla kedykoµvek nájs», napr. V úspechu PIP a pôvodnej kontroly µudí. V oblasti uµahèenia riadenia podnikania mô¾ete získa» z integrovaných poèítaèových programov. Poslednými z nich, ktoré uznávajú mnohých klientov, je program Optima.

Záujemcovia mô¾u vyu¾i» optima program z optimálnej webovej lokality a vyskú¹a» si z hµadiska funkènosti, vyhodnoti» rozhranie atï. Program je mo¾né vy¾iada» aj na CD alebo online licencii. Demo verzia je viditeµná po dobu 60 dní. Program je urèený pre Windows (Windows 7 (vrátane verzie Starter Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP3, Windows Server 2003 Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2 a Windows Server 2008 R2. Pri in¹talácia by mala by» starostlivo nastavi» systém. odporúèané minimálne rozlí¹enie obrazovky 1024x768. výstavba program vy¾aduje oprávnenia správcu systému. proces in¹talácie predchádza potvrdenie záruky, licencie a výnimoèné. Potom in¹talaèný program overí, ¾e poèítaè je teraz nastavená v prípade programu Comarch OPTIMA. pokiaµ . z problémov, ktoré bránia preru¹í proces in¹talácie je ïal¹ím krokom je výber aktívnych modulov u¾ívateµ vyberie moduly, ktoré zakúpila licenciu vybrané polo¾ky budú zavedené neskôr obráti» bohatý na formy programu: ... Program / Utilities / prevádzkovateµovi dôle¾itým faktorom potrebné pre producentov programu Comarch OPTIMA je základom údajov. Ak u¾ívateµ u¾ má in¹talovaný a dostupný server, je zostrojený pre potreby programu. Po dokonèení výstavby nemusíte poèítaè re¹tartova».