Kapsulovy mikroskop

Je pre nás »a¾ké predstavi» si nové odvetvie bez v¹adeprítomného pou¾ívania strojov, ktoré uµahèujú a pomáhajú µudskej práci. V¹etky druhy výrobných èinností vy¾adujú ¹pecializované technológie, ktoré sú nespoµahlivé a poèúvajú zlyhania. Aby sa zabránilo negatívnemu dopadu defektu na celý výrobný proces, je potrebné pou¾i» ochranné opatrenia, ako sú prasknuté disky, t.j. prasknuté disky.

Tieto malé prvky hrajú veµmi dôle¾itú úlohu v prípade nekontrolovaného zvy¹ovania tlaku v úspechu zlyhania. Ich správne fungovanie umo¾òuje nasmerova» nadmerný tlak na neobvyklé miesto, ktoré zabraòuje vá¾nemu po¹kodeniu systému. Èo sa týka toho, èi dla¾dice pracujú v kvapalinách, t.j. v plynoch, lí¹ia sa tvarom a spôsobom pou¾itej technológie. Niektoré metódy týchto bezpeènostných tém majú malé rezy, vïaka ktorým sa zlomí po prekroèení urèitej hodnoty tlaku média, v ktorom sa nachádza. Technicky vyspelej¹ie obklady sa vyrábajú pomocou lasera a sú len minimálnymi nedostatkami v priamej ¹truktúre, èo umo¾òuje ¹tart hlavy. Dosky majú podobnú funkciu ako bezpeènostné ventily, ale rozdiel medzi týmito dvoma typmi ochrany spoèíva v tom, ¾e ich poèet vy¾aduje výmenu v¾dy po poruche. Ich forma ich v¹ak robí oveµa lacnej¹ími ako ventily. Bezpeènostná doska bude pravdepodobne ¾i» dodatoène s ventilom. V tomto prípade sa obidva prvky vzájomne rozvíjajú. Úlohou dla¾dice je zaruèi» ventil proti blatu a korózii, prièom ventil chráni v prípade poruchy. Charakteristickým znakom tohto výstupu je mo¾nos» pou¾itia ventilu s niekoµkými hor¹ími technologickými a materiálovými parametrami, za ktoré poskytneme menej ako v prípade nákupu ventilu na aktívnu prácu. Voµba ideálneho rie¹enia by mala závisie» od vlastností daného stroja.