It system pre vouby

Program comarch altum je softvér ERP (plánovanie podnikových zdrojov. Funguje pri rozhodovaní o zdrojoch spoloènosti. Vïaka tomu je to dodatoèné efektívne vyu¾itie zdrojov spoloènosti. Na trhu sú k dispozícii rôzne verzie systémov IT:- modulárne prepojenie s va¹imi vlastnými programami, ktoré navzájom spolupracujú- integrované alebo majú jednu aplikáciu s databázou

Najobµúbenej¹ie moduly sú vytvorené v nasledujúcich oblastiach podnikania:- správa skladov- správa aktívnych aktív- sledovanie stavu aktuálnych dodávok- plánovanie predaja a implementácie- riadenie informácií s klientmi- úètovníctvo a financie- riadenie µudských zdrojovPlatforma Comarch ERP Altum je urèená pre kancelárie, ktoré vy¾adujú inú správu. Tento èlánok je ideálnym rie¹ením pre medzinárodné spoloènosti. Ïal¹ie trhy, v ktorých aplikácia vyu¾íva, sú predajné siete alebo riadiace organizácie mnohých ïal¹ích subjektov. Platforma poskytuje mnoho jazykov a je plne prispôsobená zdrojom spoloèností, ktoré reagujú na silu zahranièných trhov. Dôle¾itou vlastnos»ou softvéru Comarch Altum je spôsob automatizácie nároèných a profesionálnych ka¾dodenných úloh. Ïal¹ou alternatívou je nástroj na rie¹enie autonómnych rozhodnutí na základe analýz súèasných správ. Program funguje aj v kanceláriách s nízkou formou, ako aj v nároènej¹ích - rozptýlených kanceláriách. Odporúèanie je príle¾itos» spusti» niekoµko znaèiek v rámci jedného systému, zjednodu¹enie a zjednodu¹enie riadenia. Zalo¾ená na viacerých spoloènostiach je hierarchická ¹truktúra, v ktorej je jedno koneèné meno tie¾ pripomína ïal¹ie entity. Materský podnik má neobmedzený prístup k ostatným dotknutým spoloènostiam. Z tejto fázy je mo¾né dohliada» a vykonáva» interakciu medzi nimi. Platforma je pripravená na cudzie likvidácie. Bolo zavedené v krajinách ako Francúzsko, Nemecko a Dánsko. Program zohµadòuje miestne administratívne a právne predpisy. Zabezpeèujem jednoduchú integráciu a implementáciu do zvy¹ku krajiny. Príkladom externých spoloèností, ktoré implementovali program, sú Auchan, Chretien a Brodr Jorgensen. Komplexný demo program comarch altum sa jednoducho s»ahuje a testuje zdarma na webových stránkach výrobcu.