In vitro eakanie na die a 9 mesiacov neskor

PenisizeXl

In vitro oplodnenie zahàòa kombináciu vajíèok a spermií mimo tela ¾eny. Mô¾u pou¾íva» páry in vitro na uzavretie man¾elstva alebo hostiteµstvo v neformálnych vz»ahoch.Indikácie in vitro sú:1. zní¾ené parametre spermií (bez ohµadu na základ,2. neschopnos» indukova» ovuláciu,3. ob¹trukcia vajíèkovodov,4. endometrióza,5. zlyhanie pri pou¾ití rôznych metód asistovanej reprodukcie,6. Neschopnos» urèi» príèiny neplodnosti.In vitro klinika v Poµsku je jednou z najkraj¹ích kliniky neplodnosti v Poµsku.Priebeh rozdelenej lieèby existuje v èase strún.Prvá náv¹teva je potrebná pre oboch partnerov, mala by by» pripravená v¹etka lekárska dokumentácia lieèby neplodnosti. Poèas takejto náv¹tevy sa uskutoèní lekársky dotazník a vy¹etrenie ¾eny. Mu¾ dostal odporúèanie na podrobné otázky.Pri nových náv¹tevách sa lekár rozhodne pre metódu in vitro fertilizácie na základe výsledkov výskumu. Ak chce aktuálnu zále¾itos», po¾iada o ïal¹ie podrobné otázky.V ïal¹ej èasti ¾eny potrebuje pozna» hormonálnu stimuláciu. Výsledkom je zvý¹enie poètu dospelých oocytov. Doktor objednáva ultrazvuk a vy¹etrenia, obsah týchto úèinkov je urèený dátumom odberu oocytov pre oplodnenie in vitro.V urèitých èasoch sa pacient nachádza na klinike kvôli nedostatku. Stále je pod anestéziou takmer 15 minút. A partner tie¾ predpokladá klin v pláne darova» spermu vo veµmi pripravenom byte na klinike.V laboratóriu je ¹es» zo v¹etkých zhroma¾dených vajíèok spojených so spermiami. Týmto spôsobom sa vytvárajú embryá.Oplodnené oocyty sa umiestnia do inkubátora, kde sa vytvoria dobré podmienky.Chcete oplodni» 1 alebo 2 embryá a umiestni» ich do dutiny maternice, aby tam mohli hniezdi».Pacient po oplodnení musí ís» pokojným spôsobom ¾ivota. Odporúèa sa aj sexuálna abstinencia a¾ do tehotenských testov. Po 12 dòoch pacient komunikuje s klinikou v zmysle testov stanovujúcich hladinu HCG, ktorá potvrdzuje tehotenstvo.