Hormony a du evne zdravie

¥udská du¹a je veµmi príjemná a vhodná pre vonkaj¹ie vplyvy ako napr silné emócie, zranenia alebo traumatické zá¾itky. V dne¹ných prevádzkových podmienkach sa bohu¾iaµ nedá vyhnú» vystaveniu sa stresu. Èo robi», aby va¹e du¹evné zdravie èo najdlh¹ie?

Psychoterapia je skvelé rie¹enie. Tento termín sa pou¾íva na výber súboru techník, ktoré pracujú alebo uµahèujú lieèbu rôznych chorôb a problémov, ktoré majú pozadie v psychickej podstate µudskej bytosti. Aký je rozdiel medzi psychoterapiou a striktnou lieèbou? Pou¾ité psychoterapeutické techniky sú zalo¾ené na medziµudských vz»ahoch. Psychoterapiu dostáva hlavne poèas lieèby neurotických porúch (tie¾ oznaèovaných ako úzkostné poruchy a porúch osobnosti. V prípade, ¾e pacient nepôjde na klasifikovanú poruchu a chce niekoho pomôc», majetok sa u¹etrí z psychosociálneho hµadiska.

Pred náv¹tevou psychoterapeuta stojí za to by» si vedomý cieµov, ktoré vám umo¾nia zaèa» v psychoterapii. Jeho koneèné predpoklady zahàòajú predov¹etkým vplyv na prístupy a postoje pacienta a zvy¹ovanie jeho emocionálnych vedomostí, napr. rozvíjanie zruèností spolupráce, ako aj zlep¹ovanie va¹ej vlastnej motivácie vyu¾íva» v¹etky druhy aktivít.

Poskytovaná psychoterapia je vynikajúca kvalita pomoci, ktorú mo¾no vyu¾i» vo v¹etkých krízových situáciách. Ak bojujete s èastými zmenami nálady, rôzne obavy znemo¾òujú vám dobre fungova», poci»ujete úzkos», ktorá vám nedovolí zaspa», máte problémy so súkromím alebo zvlá¹tnos»ou, alebo si jednoducho neu¾ijete najbli¾¹í byt, kontaktujte nás. Vïaka na¹im spôsobom sa vrátite do ¹»astného ¾ivota.