Fiskalna tlaeiareo wroc aw

Èo je to zariadenie, ktoré sa rozhodne urèi» fi¹kálnu tlaèiareò a ktorá túto in¹titúciu striktne uplatòuje? Zaènime o tom premý¹µa» a pochopi» tému trochu.

Titan gel

V¹eobecne povedané, finanèná tlaèiareò je v prvom rade jedlo, ktoré zaznamenáva príjmy plynúce z maloobchodného predaja. Táto registrácia prebieha na daòové úèely. Ide o tzv dane z pridanej hodnoty a DPH. Na to, aby sa fi¹kálna tlaèiareò mohla vôbec pou¾íva» na tento úèel - a pri dodr¾aní zákona - musí by» absolútne homologovaná.

Na rozdiel od pokladnice, finanèná tlaèiareò nemô¾e urobi» úplne sám. Musí by» pripojený k poèítaèu. Význam tejto in¹titúcie je registrácia a okrem toho aj výpis príjmov. Treba tie¾ spomenú», ¾e fi¹kálna tlaèiareò ide do obchodu tzv. Poèítaèových predajných systémov. Napríklad tu mô¾eme spomenú» pokladne POS. Taktie¾ by sa mal postara» o to, aby sa registrácia cestovného lístka na fi¹kálnej tlaèiarni mohla realizova» pomocou µubovoµného poèítaèového programu, ktorý doká¾e ovláda» tlaèiareò pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Je tie¾ dôle¾ité, aby programy urèené pre fi¹kálne tlaèiarne nemuseli pou¾íva» schválenia. Medzitým je komunikaèný protokol vo veµkej verejnosti. Jeho popularita je viditeµná na stenách výrobcov tlaèiarní online.

Pripomeòme, ¾e ka¾dý predajca - aký vplyv bol kraj¹í ako limitná hodnota, ktorú úzkostlivo urèilo významné ministerstvo financií - je povinný zaregistrova» maloobchodný predaj a kona» a¾ do poslednej fi¹kálnej sumy alebo fi¹kálnej tlaèiarne.

Fi¹kálna tlaèiareò nepochybne vytlaèí ¹pecifické fi¹kálne príjmy pre mu¾ov. Nie je to v¹etko. Vzhµadom k tomu, ¾e na riadiacom valci sa im tlaèia (napr. Príjmy. Sú archivované. Vytlaèený fi¹kálny doklad by mal by», samozrejme, po predaji odovzdaný zákazníkovi. Na druhej strane, kópie napísané na kontrolných valcoch by mal uchováva» jeden predajca. Je to asi presne pä» rokov. Zároveò treba spomenú» aj túto skutoènos»: za posledných niekoµko rokov sa oèakáva, ¾e bude uchováva» kópiu tlaèených materiálov v elektronickej podobe. Krátko po ka¾dom dni predaja je u¾ívateµ povinný vytvori» tzv denný výkaz - fi¹kálny.