Fiskalna pokladoa elzab mini e

Poµská kuchyòa je umiestnená v skupinách na mäsových pokrmoch. Je to z operácie, v ktorej vyrábame hovädzie, bravèové a hydinové závisí na tom, èi na¹a veèera bude náhoda alebo zlyhanie.

umývanieMäso by sa malo umy» tesne pred prípravou. Nepí¹te to presne, ak ju umiestnime do chladnièky, preto¾e poèas prania ideme na povrch nebezpeèných baktérií, ktoré mô¾u urýchli» proces jeho rozkladu. Po umytí mäsa by sme mali dôkladne umy» ruky. Stojí tie¾ za to starostlivos» o èistotu v úspechu v¹etkých predmetov (no¾ov, dosiek na krájanie, s ktorými bolo surové mäso v kontakte.

Rezanie a podávanieMäso by malo by» v¾dy prerezané cez vlákna. Vïaka tomu bude po varení ¹»avnaté a príjemné. Mali by sme v¾dy pou¾íva» ostrý nô¾ na krájanie mäsa. Dobrý ¹týl je jeho v¾dy, keï ostrenie a oplachovanie. Vïaka tomu sa ro¾ky, ktoré vystrihneme, nebudú nevzhµadné. Je to rovnako dôle¾ité, najmä preto, ¾e ¹»ava sa pretrhne cez roztrhané hrany, tak¾e mäso stráca ¹»avnatos» a chu».

Najlep¹ou chu»ou je predtým marinované mäso. Marináda mô¾e by» vyrobená z cesnaku, olivového oleja, rozmarínu alebo nových bylín a korenín. Aby sa marináda výrazne absorbovala, stojí za to predtým dehydratova». Je nenahraditeµné nájs» drvièku pre telo potom. Vïaka nemu bude telo lep¹ie vstrebáva» marinádu a bude to chutnej¹ie.

Tepelné spracovanieMarinované mäso mô¾e by» vyprá¾ané, pra¾ené alebo dusené. Fritovanie a pitie, stojí za to pamäta», ¾e v mlad¹om ohni budeme schopní to dokonalo. Mäso je vyjadrené v skupinách bielkovín a tukov, èo je dôvod, preèo príli¹ silná a obrovská teplota spôsobuje, ¾e je krátka a zázvor. Frying je pri ni¾¹ej teplote, budeme roztavi» v ústach. Pri peèení sa uistite, ¾e telo je z èasu na èas napojené na tuk. Vïaka tomu ochráni va¹u ¹»avnatos» a ¹týl.