Fi kalna pokladoa

Príjem je dokladom nákupov uskutoènených v obchode. Umo¾òuje nám overi», èi cena z regálov v obchode skutoène súhlasí s poslednou cenou, tak¾e mô¾eme nahlási» mo¾nú s»a¾nos» aj v obchode. Príjem nám okrem toho umo¾òuje preskúma» vynalo¾ené peniaze, èo veµmi uµahèuje starostlivos» o va¹e výdavky.

Príjem obsahuje aj mno¾stvo dôle¾itých informácií, ktoré nie nevyhnutne súvisia s zakúpenými produktmi alebo ich cenami. A skutoène jedinou najaktuálnej¹ou informáciou, ktorú na pokladnici vypisuje pokladòa elzab alfa & nbsp; je meno daòovníka, ktorý spôsobuje podnikanie a adresu sídla. Nové informácie sú daòové identifikaèné body, èas a èas výpisu príjmu a èíslo pokladníka a pokladníka. Znalosti o skutoènosti èísla pokladníka sú obzvlá¹» dôle¾ité, ak potrebujeme poda» s»a¾nos» na daný produkt. Príjem je dôle¾itým dôkazom predaja nielen pre kupujúceho, ale aj pre jedného predajcu a daòový úrad. Vïaka skutoènosti, ¾e pokladnica registruje predaj ka¾dej komodity, je »a¾¹ie zakrýva» predané tovary a v dôsledku toho je »a¾¹ie vyhnú» sa plateniu dane. Vïaka týmto rozhodnutiam ministerstvo financií zaviazalo ostatné skupiny povolaní zostavi» potvrdenie. A áno, napríklad kaderníctvo a taxikár. Treba v¾dy pripomenú», ¾e celý rok priná¹a zmeny a povinnos» vlastníctva z registraèných pokladníc mô¾e by» zodpovedná za iné odvetvia. Ïal¹ou povinnos»ou, ktorá sedí podnikateµovi, ktorého spoloènos» pou¾íva finanèné prostriedky, je chráni» kópiu príjmov. Preto je povinný v prípade kontroly daòového úradu. Zatiaµ èo u¾ dávno mali by» ulo¾ené kópie kópií potvrdení, dnes je mo¾né tieto kópie ulo¾i» na ïal¹ie pamä»ové karty, èo znamená, ¾e odporúèajú oveµa menej priestoru. Vlastník zariadenia je nútený skontrolova» pokladnicu a ak zariadenie zlyhá, malo by by» nahradené ako úèinná pokladòa. Dokument, ktorý potvrdí nákup, je veµmi dôle¾itý a mali by sme ho e¹te vzia». Vá¹ jediný doklad o nákupe nebude prítomný, èo bude mimoriadne dôle¾ité pri s»a¾ovaní na zakúpený produkt.