Fi kalna pokladoa tremol m uputstvo

Nové registraèné pokladnice novitus plus sú pokladom, ktorý zaznamenáva obrat, ako aj vý¹ku dane z tepelnej energie a DPH, ktorá je vhodná pre maloobchodný predaj. Zariadenie pokladnice je elektronické.

Niektoré finanèné pokladne nemajú zabudovanú pamä» alebo nevyu¾ívajú údaje sami pomocou vstavanej pamäte, preto¾e pou¾ívajú externú pamä». V Taliansku a Grécku fungujú registraèné pokladnice v Poµsku, ale sú mierne odli¹ne naprogramované. Zákon, ktorý ovplyvòuje pou¾ívanie registraèných pokladníc pri registrácii predaja, je zákon Ministerstva financií o povinnom registri maloobchodného predaja.

Tento zákon zaväzuje podnikateµa registrova» predaj prostredníctvom registraènej pokladnice, ktorá ho zaregistruje na internetovú komunikáciu a zúètováva» úèty u príslu¹ného úradu tým, ¾e generuje povinnú dennú fi¹kálnu správu. Registraèné pokladne mô¾u by» pou¾ité bezplatne a na poèítaèi. Pre tieto hlavné pokladne sú vyzdobené softvérom zabudovaným do bytu elektronického zariadenia. Registraèné pokladne s integrovaným nezávislým systémom majú zabudovaný register kódov PLU, zatiaµ èo ich klient mô¾e pracova» s sadzbami, názvami, cenami a èiarovými kódmi pri predaji produktov. Nepochybná výhoda pokladníc na poèítaèi je nepochybne mo¾nos» väè¹ej interferencie s konkrétnymi, ktorú mô¾eme zmeni» pomocou klávesnice poèítaèa. Takéto príslu¹enstvo je otvorenej¹ie na pou¾itie, preto¾e umo¾òuje viazanie mnohých finanèných prostriedkov do systému riadeného IT ¹pecialistom alebo osobou vy¹kolenou na vykonávanie fi¹kálneho programu.

Poèítaèové systémy pou¾ívajú tlaèiarne, ktoré sú prepojené s pokladòou a poèítaèom pomocou ¹pecializovaného softvéru. Nie je dôvod, aby sme si vybrali, ktorý fi¹kálny pokladnièný klient si vyberieme, dbáme na to, aby mal rezervný fi¹kálny pokladòa. Rezervná daòová pokladnica je veµká hodnota v prípade zlyhania jedného z nahrávacích zariadení. Nákup ¹peciálneho zariadenia by mal by» primárne záujem o veµké obchodné a servisné re»azce, v takom prípade nie je nákup ïal¹ieho zariadenia významným nákladom a najdôle¾itej¹ie je blaho klientov. Vïaka úspechu mikropodnikov mô¾u ma» finanèné otázky významnej¹iu váhu.