Fi kalna pokladnica

Kapusta je jednou z najbe¾nej¹ích a najèastej¹ie pou¾ívanej zeleniny v na¹ej kuchyni. Existuje mnoho jedál, ktoré sú pripravené na základe bielej kapusty alebo kyslej kapusty. Z tohto dôvodu je elektrický mlynèek na zeleninu veµmi dobrým nástrojom v záujme hromadného stravovania, re¹taurácií a nových typov priestorov, ako aj v domácnostiach.

Royal Black MaskRoyal Black Mask - Pozrite sa, aké µahké je zbavi» sa èiernych bodiek na tvári!

Elektrický chopper na kapustu pokraèuje nasekaním akéhokoµvek mno¾stva tejto zeleniny rýchlym tempom. Pred rezaním hláv kapusty sú horné listy zbavené listov a a¾ potom, keï sú nasmerované na drvenie. Ale skôr, ako sa ocitnú v krájaèke, musíte ich vzia» z koreòa. Bohu¾iaµ, je nevyhnutné, aby tento produkt nô¾, preto¾e moderný krájaè je schopný zní¾i» koreò s vàtaèkou. Na základe zariadenia je stredne veµká hlava kapusty, keï sa to stane veµa silných, tak¾e by mala by» rozdelená na èas» pred drvením. Krájaè je vyrobený z obyèajnej nehrdzavejúcej ocele. A telo stroja je natreté trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka klznému lo¾isku a ¹peciálnemu tesniacemu systému nie je celá kon¹trukcia bdelá pre podmienky prostredia, ktoré sprevádzajú proces rezania kapusty. Aby bol elektrický drviè riadne chránený, je potrebné maza» hlavný hriadeµ ka¾dých pätnás» hodín, ako aj kontrolova» napnutie klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektromotorom, ktorý vïaka lisovaciemu ozubenému kolesu poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorom je disk vybratý, je namontovaný tak, aby bolo potvrdené banálne a dlhodobé pou¾ívanie drvièa. Drvenie kapusty s pou¾itím elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas skartovania tie¾ nevy¾aduje veµkú fyzickú skupinu, preto¾e si pamätá na úspech obyèajných krájaèov. Èo je ú¾asné urobi», keï ste drvenie veµkú sumu tejto zeleniny. Ïal¹ia výhoda takéhoto zariadenia je prítomná, ¾e drvená kapusta nie je ¹anca vypadnú» a odhadzova» ïal¹iu miestnos». A tak, preto¾e so ¹peciálnou ku¾eµovou násypkou, kapusta padá priamo, napríklad do suda, veµkej nádoby, vaku alebo sila.