Emigracia ambicii

V súèasnej dobe sa èoraz viac µudí pres»ahovalo do zahranièia. Táto udalos» slú¾i otvoreným hraniciam a lep¹ím podmienkam, ktoré na¹li Poliaci, ktorí sa rozhodli pres»ahova» na západ.

Tento problém v¹ak vedie k základným problémom. Zaoberajú sa novou prirodzenos»ou. Existujú aktuálne problémy spojené s oddelením rodín - man¾elstiev aj rodièov s de»mi. Okrem toho majú dobré problémy súvisiace s právnymi a oficiálnymi zále¾itos»ami.

Mnohí µudia majú pochybnosti o administratívnych otázkach, ako je pôrod (kde by mal by» pripravený, registrácia alebo obèianstvo. V èase sporu vzniká èoraz viac problémov, ktoré by mal vyrie¹i» Dvor audítorov. Dôle¾itou prácou, ktorá vyvoláva túto otázku, je teda to, ktorý súd by sa s òou mal zaobera». Poµské právo (najmä v rodinných veciach tu ponecháva urèitú slobodu. Druhou skutoènos»ou je venovanie relevantných dokumentov vo vz»ahu. Ka¾dá z nich by v¹ak mala by» prelo¾ená do jazyka krajiny, v ktorej sa súd vedie.

Problémom v tomto prípade urèite je, ¾e správny jazyk a právny jazyk sú na konci ¹pecifické, ¾e nie ka¾dý súdny prekladateµ im mô¾e pomôc». Dobrý právny preklad musí zahàòa» nielen doslovný preklad textu, ale musí zohµadòova» aj osobitos» koncepèného aktu. Èasto preto, ¾e v skutoènosti existuje slovo v nových zákonoch, ktoré majú osobitné miesto.

Takéto preklady sa týkajú nielen právnych aktov, ako sú zákony, nariadenia alebo smernice, ale aj notárske zápisnice, znalecké posudky, záznamy o vypoèutí, stanovy právnických osôb alebo iné dokumenty, ktoré mô¾u by» dôkazom v súdnych sporoch.

V klube s vy¹¹ie uvedeným je rozumné uvies», ¾e je bezpeènej¹ie pou¾íva» pomoc tlmoèníka, ktorý má dobrú znalos» právnej terminológie a chápe „ducha práva“ na konci toho, na ktorom jazyku je text prelo¾ený, a to aj v pôvode dokumentu. , V druhom prípade mô¾e by» pre nás pripravený s negatívnymi dôsledkami ...