Diagnosticke zariadenie tpms

Èo je to kolposkop?

Colposcope je mimoriadne jednoduché diagnostické zariadenie pou¾ívané pri gynekologických vy¹etreniach. Je to ¹pecializovaný nástroj, ktorý vïaka kombinácii perfektného optického systému so ¹pecifickým koaxiálnym osvetlením dáva príle¾itos» dôkladne preskúma» intímne èasti tiel ¾ien vystavených nebezpeèným chorobám. Pomocou kolposkopu mô¾ete dosiahnu» zväè¹enie a¾ 400x obrazu.

Colposcope navy¹e jeho aplikácie

Colposkop sa odporúèa pre kolposkopiu, tj vy¹etrenie oblasti krèka maternice s kanálom, ako aj vagíny a vulvy na zistenie zmien, ktoré by mohli informova» o predklinických formách rakoviny krèka maternice. Uvádza sa, ¾e presnos» diagnostiky vykonanej kolposkopom je od 79 do 97% v porovnaní s jeho modelom.

Ako vyzerá kolposkopické vy¹etrenie?

Kolposkopia je bezbolestné vy¹etrenie, ktoré sa uskutoèòuje, keï je pacient na gynekologickej stolièke. Na zaèiatku vy¹etrenia lekár zriadi pre pacienta ¹peciálny pozorovací spekulum, ktorý umo¾òuje vizualizáciu vaginálnej èasti krèka maternice. Po jej pripojení je do vagíny usporiadaná spekulum s priehµadnými stenami, pomocou ktorej sú vaginálne steny a veµkos» krèku pozorované pri komfortnom zväè¹ení s intenzívnym osvetlením. Colposcope s fotoaparátom umo¾òuje zaznamenáva» skúsenosti a uklada» ich na ïal¹iu obrazovku, ako aj písanie a tlaè pre pacienta, aj na úèely prípravy lekárskych záznamov a diagnostikovania.