Clio 3 vzduchovy filter

Odsávanie prachu Atex alebo odluèovaèe prachu vyrobené podµa direktívy atex sú príli¹ úlohou na filtráciu horúcich plynov, ktoré pochádzajú zo spaµovania odpadu. Tento proces & nbsp; ¹etrí energiu kvôli získanému teplu.

Teplé, »a¾ké a nebezpeèné alkoholy sú ¹kodlivé pre zdravie a ¾ivotné prostredie. Na¹a spoloènos» ponúka ¹iroký sortiment ovocia a prístupov k odchodu mnohých nebezpeèných alebo teplých plynov. Horké technologické plyny sa zvyèajne vytvárajú v spaµovacích postupoch a pri spracovaní roztavených kovov, veµmi èasto ¾elezných, ne¾elezných a hliníkových. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje predchádzajúce chladenie pri zachovaní chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo je urèite prijaté v projekte na úsporu energie. Spoloènos» ponúka rie¹enia na vydávanie horúcich plynov pre okrem iného obchodné a procesné údaje: Zlievárne, Taviace pece, Vyhrievané rastliny a spaµovanie odpadu z biomasy.

Olejová hmla je »a¾ká pre zdravie obsluhy strojov, spôsobuje naru¹enie kusov a usadzuje sa na v¹etkých pracovných plochách, vïaka èomu sú substrát a o¹etrené plochy klzké.

Takmer v¹etky obrábacie operácie súvisia s vytvorením danej sumy olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý rastie pri pou¾ívaní oleja v chladiacich a mazacích olejoch pri obrábaní kovov, ako aj pri individuálnych plastoch. Problémom je tie¾ odparovanie kontajnera kovovými pilinami.

Zbavenie výfuku automobilov vám umo¾òuje odstráni» zdravotné riziká pre svojich µudí a udr¾a» va¹u organizáciu a rastlín v správnej nálade.

Zahrnutie motorov s vnútorným spaµovaním do samostatných miestností zvyèajne zahàòa potrebu výfuku odsávaèa. Je veµmi dôle¾ité poveda», ako rýchlo mô¾e výfukový plyn z uzavretého motora dosiahnu» toxickú úroveò od zaèiatku studeného ¹tartu. Je to teda len niekoµko sekúnd.