Certifikovane pasivne okna

Member XXL

V podmienkach vysokej pra¹nosti vzduchu a / alebo nasýtenia výbu¹nými látkami je potrebné pou¾íva» nástroje a in¹talaèné rie¹enia, ktoré spåòajú normy legislatívy EÚ, ATEX certifikované, ATfosfér výbu¹niny.

In¹talácia ATEX "atex installation" - právne predpisyPovinnos» zavies» certifikáciu a potrebu pou¾íva» certifikované nástroje v potenciálne výbu¹ných oblastiach (podniky bola zavedená smernicou EÚ è. 94/9 / ES.Predpisy v oddelení ochrany pred výbuchom sa vz»ahujú na v¹etky elektrické a technické zariadenia, ako aj na celé riadiace systémy odolné voèi výbuchu, ktoré sa pohybujú v mori, v teréne av podzemí.

Zariadenie, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEXSmernica sa vz»ahuje na v¹etky stroje, prístroje a ovládacie prvky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti potenciálne výbu¹ných atmosfér. V skutoènosti by ka¾dé zariadenie v takýchto zónach malo ma» príslu¹né osvedèenia, preto¾e aj celé zariadenie ATEX by malo spåòa» po¾iadavky na informácie.V rámci smernice boli nástroje a zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje certifikácia, rozdelené do dvoch skupín. Dôle¾ité je zariadenie pou¾ívané v banskom priemysle (bane, druhá rodina v¹etky nové zariadenia. Existujú najmä zariadenia na odstraòovanie ATEX, ktoré existujú napríklad v odvetví dreva alebo lakov a v¹etky filtre, zostavy a bezpeènostné príslu¹enstvo sa nachádzajú v pra¹nom prostredí.

Ka¾dý projekt je novou in¹taláciou ATEX zázemím nebezpeèenstvo výbuchu spolu s práva uzavretej v zásade majú by» vytvorené v súlade s be¾iacom základov, èo v praxi vedie k zní¾eniu nebezpeèenstvo výbuchu a zvý¹enie úrovne zabezpeèenia mu¾ov a príslu¹enstvom (a ¾ivotné prostredie prevádzkových podmienkach vysoká koncentrácia nebezpeèných látok.