Cena vstupenky

Integrovaný maloobchodný systém bol navrhnutý tak, aby vytvoril správu veµkých obchodných sietí. Dobrá a efektívna správa obchodných sietí je kµúèovou výzvou. Pou¾itie takejto metódy umo¾òuje mana¾érom prístup k jednej analýze a riadeniu.

Spoloèným programom je poskytnú» pozitívny nástroj, ktorý umo¾ní efektívnu pozíciu na ka¾dej pozícii. Dúfame, ¾e prostredníctvom predajného systému zavedieme do praxe najnov¹iu medicínu na celej úrovni spoloènosti. Kreslenie zo systému, máme alternatívu v ¹týle, rôzne na zlep¹enie riadenia organizácie, od maloobchodného predaja, cez distribúciu, logistiku a úètovníctvo, poènúc behom. Prostredníctvom mnohých veµkých mo¾ností program funguje v akomkoµvek type predajnej siete, od desiatky a¾ po niekoµko stoviek obchodov. Pracuje dobre v stredne veµkých predajných architektúrach. Neobmedzená prevádzka maloobchodného systému umo¾òuje obsluhova» v¹etky oblasti prevádzky obchodnej siete.

Pozostáva z týchto prvkov: \ t

maloobchodný systém s viacerými poboèkami,Modul Manager, ktorého predpokladom je zacielenie,centrálny skladový a distribuèný program riadenia, hovorí, ¾e je zriedkavé pou¾i» podmienky pre vedenie obchodnej kampane èo najskôr.

Súèas»ou programu je aj ¹pecializovaný, integrovaný finanèný a úètovný systém, ako aj personálny a mzdový systém, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval komplexnú podporu pre v¹etky procesy riadenia siete maloobchodného predaja.

Maloobchodný systém je stále veµkým mno¾stvom zariadení pre u¾ívateµov. Umo¾òuje veµa funkcií, ktoré uµahèia nákup. Je mo¾né uvies» mno¾stvo výhod multimediálne samoobslu¾né stanice pre kupujúcich, ktorí pomocou skenovania èiarových kódov umo¾òujú rýchlu platbu za produkty.