C tudentska praca v anglickej filologii

Hoci prekladateµský trh v súèasnosti praskne s najnov¹ími talentami (ka¾doroène filologické fakulty nechávajú tisíce ¹tudentov, ktorí majú smäd po práci, nájs» najlep¹í, najbezpeènej¹í a najlep¹í cenový prekladateµ je obzvlá¹» nebezpeèný.

V¹etko, èo stojí za históriou faktu, ¾e ponuky týkajúce sa prekladu - to znamená kontextu, alebo ústnych vyjadrení - je veµa, z ktorých mnohé nestojí za na¹u pozornos». Predpokladajme teda, ¾e cieµom na¹ej tú¾by je porozumie» angliètine v hlavnom meste. V ktorej stratégii ju mô¾eme objavi»? Neprilepujte sa na kvalitu a èas podozrenia a predov¹etkým na to, ako sa vyhnú» plytvaniu èasu a peòazí? V tomto bode sa o tom budeme sna¾i» informova» na plný úväzok.

Prvá vec pri hµadaní dobrého prekladateµa je vzhµad ponuky prezentovanej na internete. Mali by sme odmietnu» v¹etky aktuálne ponuky z hlavy, ktorých obsah bol skrátený na tri alebo ¹tyri vety. Skutoèný prekladateµ, ako absolvent anglickej filológie alebo iný, mô¾e poveda» nieèo viac o sebe - hoci je prítomný v takejto situácii, aby povzbudil potenciálneho pou¾ívateµa, aby vyu¾il svoju pomoc. Dôle¾ité je, ¾e návrh predlo¾ený prekladateµom je úplný a struèný a so súèasnou struènos»ou nemô¾eme odpadnú». Mali by sme sústredi» svoju pozornos» na prekladateµov, èo hovoria, v akých témach sa cítia najlep¹ie - najmä ak chceme da» hlúpy papier ¹túdiu alebo univerzite a ¹pecializovaný text, ktorý chce prekladateµskú skúsenos» (èasto sa ¹pecializovaná slovná zásoba pravdepodobne prelo¾í nepresne od ¾eny, ktorá nie je rozpoznaná v predmete, tak¾e stojí za to nájs» tú, ktorú bude vedie», èo musí by». Stojí za to hµada» správneho prekladateµa v prekladateµskej organizácii.

Ïal¹ou dôle¾itou témou je èas prekladateµa - je dôle¾ité, aby preklad do nás za pár dní prelo¾il. Èasto sa stretávame s prekladateµmi, ktorí vo svojej súkromnej ponuke niè neuvádzajú v ¹tádiu realizácie. Bolo by chybou prevzia» ich slu¾by (pokiaµ sa pri nich nedostaneme sami k sebe. Ak nás chce poèas obdobia, kým nechceme poèu» výhovorky o chorobe alebo zlomenej nohe, lep¹ie investujte do niekoho dôveryhodného. Tu ideme k celému tvrdeniu: budeme hodnoti» dôveryhodnos» ponuky. Ak zistíme, ¾e jeho tvorca dal viac èasu na jeho realizáciu, mô¾eme vyu¾i» záruku, ¾e je podriadený na¹im klientom.