Be i fb spoloenosti

Zriadenie poµskej spoloènosti je zvyèajne dlhým zoznamom povinností, ktoré treba plni». Dobrý obchodný plán a finanèné zázemie, teda nie v¹etko, budúci podnikateµ musí tie¾ dokonèi» veµa formalít, a to aj v daòovom úrade.

Ak chcete predáva» produkty alebo poskytova» slu¾by fyzickým osobám, musíte tie¾ zaplati» za fi¹kálnu vreckovku. Prevádzkuje malé obchody, veµké supermarkety, ale aj kaderníctvo, lekári alebo kozmetické salóny.

Musíte ma» na pamäti, ¾e jeden nákup registraèného pokotného revo & nbsp; toto je zaèiatok. Dôle¾itým a nevyhnutným procesom je samotné vyúètovanie pokladnice daòovému úradu. Vystavujete sa v troch etapách.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovatívny spôsob, ako schudnúť

V dôle¾itom ¹tádiu by mal by» úrad informovaný o poète pokladní a o mieste jeho prijatia (presná adresa. Takéto informácie - písomne - musia úradníci zaznamena». Stojí za zmienku, ¾e ak máte len jednu registraènú pokladòu, túto fázu je mo¾né vynecha».

V období, keï sa zaoberáme úèelom týchto vedomostí, mô¾eme prebra» fi¹kalizáciu pokladníc. Je dôle¾ité, aby sa tento proces skonèil len za prítomnosti zamestnanca slu¾by. O èom to je? Struène povedané, pri príprave registrácie obratu a prevádzke pamäte zariadenia. Bez tohto titulu nie je nízka fi¹kálna pokladòa jednoduchou pozíciou v dobrom období.

Tretia - posledná fáza sa poèíta s úradnou registráciou pokladnice na daòovom úrade. Najprv by mal vyplni» dvojdielny výtlaèok a vlo¾i» ho do normálnej sekcie. Iba potom mô¾eme legálne zaregistrova» obrat.

Dokonèenie v¹etkých krokov a formalít je jediné, ale pokladòa musí by» pravidelne obsluhovaná. Mana¾ér je povinný vykona» technickú prehliadku pomôcky najmenej ka¾dé dva roky. Mnoho peòa¾ných automatov - automaticky - uèia a nejako pripomínajú podnikateµovi èas súvisiaci s ïal¹ou revíziou, posledné servisné spoloènosti dali na zariadenie nálepku s momentom. Takéto pripomienky - na rozdiel od vonkaj¹ích okolností - sú veµmi funkèné. Termín je µahko zabudnú». To je so zmenou, ¾e existujú veµké finanèné dôsledky. Podµa poµského zákona je oneskorenie pri vykonávaní povinnej technickej prehliadky finanèným trestným èinom, za ktoré sme pokút.

So starostlivos»ou o tieto aspekty pri kúpe pokladòu, èi spoloènos» poskytuje komplexné slu¾by.