Aplikacia merania mikroskopu

Internet priniesol revolúciu v dobrom ¾ivote. Bohu¾iaµ, okrem mnohých nesporných výhod ako napr okam¾ité pripojenie k informáciám priná¹a s ním mnohé hrozby. Jedným z najcitlivej¹ích je závislos» od internetu.

Odhaduje sa, ¾e a¾ 20% pou¾ívateµov poèítaèov má riziko, ¾e sa na to zvykne. V súèasnosti je jedným z nástrojov na spájanie s kon¹trukciou. Internet je najèastej¹ím dôvodom závislostí. Okrem názvu "závislos» na internete" je µahké nájs» pojmy ako: sie»ový alkoholizmus, sie»ová závislos», kybernetická závislos», internetový holizmus, závislos» na internete, infoholizmus, závislos» a závislos» od poèítaèa. Ka¾dá z uvedených koncepcií opisuje stav, ktorý poèíta s hodinami pou¾ívania internetu, èo negatívne ovplyvòuje zamestnanca v interpersonálnej, psychologickej, sociálnej, rodinnej a ekonomickej skupine. ¥udia postihnutí touto vá¾nou chorobou sú stále prihlásení do výstavby a v¾dy sprevádzaní vo virtuálnej realite, zabúdajúc na svet, ktorý ich zahàòa, napr. V meniacich sa dòoch dòa.

Ako sa vysporiada» s osobou závislou na internete? Nad µudia nemo¾no podceòova» hodnos» tohto bodu. Najprospe¹nej¹ím prístupom je komplexná internetová závislos» a operácia v Krakove. Na¹i ¹pecialisti pomô¾u narkomanovi zmeni» spôsob pou¾ívania týchto techník. V jednotlivých prípadoch je potrebné oddeli» pacienta od poèítaèa pripojeného k internetu. Na¹a terapia navrhnutá skúsenými odborníkmi umo¾ní narkomanovi vráti» sa do dobrého ¾ivota.