Alexis krajae

Aj v domácnostiach je èasto potrebné nieèo rozreza» na jednoduché, tenké plátky. To platí najmä pre v¹etky studené mäso, syry a chlieb, ale varí sa, ¾e krájaè sa pou¾íva na iné úèely, napríklad na rezanie zeleniny alebo výrobkov, keï ich chceme v tenkých plátkoch.

V závislosti na tom, èo si myslím, ¾e nareza» na krájaè, je vybavený ¹pecifickým ostrie - dobré alebo zúbkované. Zúbkované dáta sú urèené na krájanie chleba, vïaka èomu sa µahko „uhryznú“ do jeho kon¹trukcie a pridávajú dokonca aj plátky, dokonca aj pri rezaní jemného, èerstvého chleba. So zmenou, ak potrebujete mäso alebo syry, staráme sa najmä o malé, dokonca aj plátky, ktoré sú µahko a bez vedomia. Pre túto povinnos» pou¾ívame krájaè s rovným, ale veµmi citlivým okrajom, ktorý dokonale zaobchádza so zdravými aj extrémne nebezpeènými studenými mäsami a syrmi.

Krájaè Maga 310p je ¹pecifický rezací stroj, ktorý sa odporúèa najmä pre stravovacie zariadenia aj pre obchody. Odporúèa ho výrobca kvôli svojej vlastnej ¾ivotnosti a jednoduchosti pou¾itia. Vïaka týmto èastiam sa po poèiatoènom tréningu v oddelení bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci mô¾e ktokoµvek zapoji» do výroby s krájaèom a poskytnú» na¹im zákazníkom údené mäso alebo syr nakrájaný na µahké plátky. Krájaèe silných znaèiek vám umo¾nia zaobera» sa krájaním obrovskej dávky studeného mäsa alebo syrov s malým mno¾stvom práce a rýchlosti zamestnanca. Taký krájaè v záujme mô¾e u¹etri» veµa èasu, ktorý bol potom pridelený na krájanie výrobkov. Okrem toho, krájaèe vïaka nastaviteµnej hrúbke náplasti, umo¾òujú reza» hrubé, dokonca rezané, alebo nareza» údené mäso na tenké, takmer priehµadné plátky, tak¾e keï existuje po¾iadavka na surové ¹unky, ktoré sa konzumujú len v plátkoch hrúbky tkaniva.